1 (unu) post de infirmieră

1 (unu) post de infirmieră

 
 • Secţia Neonatologie

1 post –  durată  determinată (durata maximă de angajare până iunie 2018)

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE

 • absolvent al şcolii generale

 • aptitudine medicală

 • aptitudine psihologică

 • nu a fost condamnat

 

CONCURSUL CONSTĂ ÎN

 • Probă scrisă

 • Probă practică

  • Conform prevederilor art.6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, probele se susţin în limba română.

  • În cazul în care candidaţii au nelămuriri cu privire la subiectele de examen, pot solicita detalii în acest sens în limba maternă.

  • Nota minimă la toate probele este 7 (şapte)

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

-este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro.

 

-Înscrierile se fac la Serviciul R.U.N.O.S în perioada 14 noiembrie – 25 noiembrie 2016, zilnic între orele 9.00-12.00, unde se pot obţine şi informaţii suplimentare.

-Concursul pentru ocuparea postului va avea loc în data de 06 decembrie 2016, la sediul unităţii din str. Stadionului, nr.1-3, cu începere de la orele 12,00.

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE

 1. Cerere de înscriere (Formular tip)

 2. Act de identitate – copie xerox

 3. Documentele care ateste nivelul studiilor (diplome, etc.) – copie legalizată

 4. Carte de Muncă sau, după caz, extras REVISAL, adeverinţă/-ele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, /– copie xerox ( după caz)

 5. Cazierul judiciar – în original (eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)

 6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie – în original (eliberată cu cel mult 6 luni anterior perioadei de înscriere)

 7. Adeverinţă care atestă starea psihică, eliberată de Cabinetul Psihologic din cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf “ Sfântu Gheorghe – în original (eliberată cu cel mult 12 luni anterior perioadei de înscriere)

 8. Copia fişei de evaluarea performanţelor profesionale individuale sau după caz, recomandare de la ultimul loc de muncă (Formular tip) – în original ( după caz)

 9. Curriculum vitae tip Europass – în original

 10. Dovada de plată a taxei de concurs.

 11. Dosar plastic  cu şină

Dispoziții generale:
-prevederile H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri public, cu modificările și completările ulterioare aduse prin H.g. nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014;

MENŢIUNE:

   - Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale.

   - Taxa de concurs: 25 lei-plata se efectuează la casieria unităţii.

 
Vezi pdf:
Couldn't make connection 2.