1 (unu) post cu normă întreagă de medic specialist, confirmat în specialitatea pediatrie la U.P.U./S.M.U.R.D.

1 (unu) post cu normă întreagă de medic specialist, confirmat în specialitatea pediatrie la U.P.U./S.M.U.R.D.

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ”Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe (județul Covasna)

scoate la CONCURS posturi pe durată nedeterminată,

în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.869/2015 cu modificările şi completările ulterioare,  următoarele posturi:

  • 1 (unu) post cu normă întreagă de medic rezident în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea gastroenterologie, la secția Medicină Internă
  • 1 (unu) post cu normă întreagă de medic specialist, confirmat în specialitatea pediatrie  la U.P.U./S.M.U.R.D.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

   1

Cerere de înscriere (Formular tip) în care se menționează postul pentru care dorește să concureze

   2

Diploma de medic și adeverință/certificat de confirmare în specialitate şi gradul profesional – copie xerox

   3

Carte de Muncă şi/sau adeverinţă, raport salariat, care atestă vechimea în muncă, după caz – copie xerox

   4

Certificat de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs – copie xerox

   5

Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art.455 alin(1) lit.e) sau f) , la art.541 alin.(1)  lit.d)  sau e), respectiv la art. 628 alin (1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

   6

Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la O.M.S. 869/2015 – copie xerox;

   7

Cazierul judiciar (în original)

   8

Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează

   9

Curriculum vitae - model Europass

  10

Chitanță de plată a taxei de concurs

  11

Copia actului de identitate în termen de valabilitate

 

   -  Documentele prevăzute la pct. 5, 7 şi 8 sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

- Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria aflată la sediul unității.

- Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.(site: www.spitfog.ro)

- Înscrierile la concurs se fac la la sediul spitalului, str. Stadionului nr.1, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna -Serviciul Resurse Umane, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ în publicația săptămânală „Viața medicală”( nr.44 din 1 Noiembrie 2019), respectiv în perioada 01 noiembrie - 15 noiembrie 2019, la sediul spitalului, str. Stadionului nr.1, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna.

 - Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

- Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0267/311580 – interior 109.

 

Vezi pdf:
Couldn't make connection 2.