Examen de promovare in grad profesional pentru personalul contractual - functie de executie Consilier juridic

Examen de promovare in grad profesional pentru personalul contractual - functie de executie Consilier juridic

PUBLICAŢIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

(obţinerea gradului profesional imediat superior gradului de debutant)

pentru personalul contractual: funcție de execuție – CONSILIER JURIDIC

din cadrul Spitalului Județean de Urgență „dr.Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe

(post prevăzut la poziția nr.906 în Statul de Funcții valabil cu 01 septembrie 2017,aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 139 din 31 august 2017)

SCOP:

- obţinerea unei funcţii contractuale la gradul profesional imediat superior, de către salariatul propus pentru promovare de către şeful ierarhic

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

 • calitate de Salariat a Spitalului Judeţean de Urgenţă „dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe
 • îndeplinirea criteriilor de promovare şi a condiţiilor de vechime ( Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios)
 • minim 6 luni vechime în specialitate
 • propunere de promovare de către şeful ierarhic
 • să nu aibă în cazierul administrativ sancțiune disciplinară neradiată 

CONCURSUL CONSTĂ ÎN:

 1. Probă scrisă  (test grilă)
 • Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 497/2010, examenul se susţine în limba română.
 • Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.
 • Eventualele contestații se pot depune la secretariatul unității în termen de 24h de la afișarea rezultatului.
 • În termen de 48h, contestațiile vor fi analizate de comisia de soluționare a acestora, care va da o soluție ce se comunică în 24h de la analiza contestației respective.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:

 • este afişată pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe www.spitfog.ro. (valabilă bibliografia publicată pentru post similar funcției deținută de către participant);  
 • examenul se desfăşoară în conformitate cu prevederile H.G. nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,  coroborat cu H.G. nr. 497 din 26 mai 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar, Ordinul M.S. nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE:

 • Cerere de înscriere
 • Referat de evaluare (formular tip AC-127/A)
 • Declarație de incompatibilitate (formular tip cod AC-93)

PERIOADA/LOCUL DE ÎNSCRIERE: 11-15 decembrie 2017, zilnic între orele 9,00-12,00, la S.R.U.N.O.S.

Examenul va avea loc în data de 28 decembrie 2017, la sediul unităţii din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.1- 3, locația SALA DE ȘEDINȚE, cu începere de la orele 11,00.

Relaţii suplimentare la Serviciul R.U.N.O.S - Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr.Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe

Couldn't make connection 2.